Máy xay cầm tay - Tiện dụng cho việc chuẩn bị bữa ăn bé-bi của bạn
Braun Multiquick/Miniprimer 5 MR 570 Patisserie Cốc nhựa (Beaker, 600ml, transparent)

Part-No.: 67050132 
Fits: all models 
Model: all models 
Type: